3 Objednávka

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Pro objednávky v internetovém obchodě milionplus.cz platí tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele a objednatele (dále jen „zákazník“).

Smluvní vztahy, upravené těmito obchodními podmínkami, jsou uzavřeny podle platného právního řádu České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smluvní vztah se zhotovitelem.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (podnikatel), řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouvou uzavřenou podle těchto obchodních podmínek se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo spočívající ve zhotovení tiskovin podle objednávky zákazníka a ten se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Je-li k provedení díla nutná součinnost zákazníka, určí mu zhotovitel lhůtu podle těchto obchodních podmínek.

2. Základní údaje o zhotoviteli

Milion Plus s.r.o., IČ 06762069, se sídlem 17. Listopadu 2753, 530 02, Pardubice, e-mail: [email protected]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni odd. C vl. 35746

3. Provozní doba

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím internetového obchodu denně nonstop.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

Zhotovitel sděluje, že

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového a telefonického připojení) dle podmínek operátora zákazníka. Zhotovitel neúčtuje žádné další poplatky související s komunikací na dálku,

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění, nejpozději však při převzetí plnění, pokud se zhotovitel se zákazníkem písemně nedohodnou jinak,

c) zhotovitel neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d) ceny služeb jsou na webu provozovaném zhotovitelem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

e) náklady na dodání služby se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady tak, jak uvedeno na webových stránkách zhotovitele. V případě osobního odběru v provozovně zhotovitele činí náklad na dodání služby 0,- Kč,

f) v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech,

g) zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel začal plnit z této smlouvy na výslovnou žádost zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

h) zákazník má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služby, s jejímž plněním již bylo zhotovitelem započato,

i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v archivu zhotovitele,

k) v případě, že zákazník má stížnost, může tuto uplatnit u zhotovitele, případně se může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru,

l) smlouva je uzavírána v českém jazyce.

5. Objednávka

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávku provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře na milionplus.cz. Odeslaná objednávka je závazná. Zákazník je povinen řádně vyplnit v objednávkovém formuláři veškeré zhotovitelem požadované údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, zejména způsob dodání, doručovací adresa, fakturační údaje, požadovaný termín dodání, podklady pro výrobu, kontaktní spojení, mobilní telefonní kontakt, e-mailovou adresu a kontaktní osobu, v případě objednávky provedené právnickou osobou i dobu pro styk s veřejností (pracovní dobu, úřední hodiny).

a) Zhotovitel informuje zákazníka o přijetí objednávky e-mailem zasílaným na zákazníkem udanou emailovou adresu do pěti (5) hodin od doručení objednávky, nejpozději však v průběhu následujícího pracovního dne.

b) Zhotovitel informuje zákazníka o kontrole předaných dat s vyjádřením, jsou-li použitelná k tisku. do pěti (5) hodin od doručení objednávky, nejpozději však následující pracovní den.

c) Zhotovitel zákazníkovi současně potvrzuje objednávku s uvedením termínu splnění.

d) Potvrzením objednávky je smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem uzavřena. Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku ve shora uvedené lhůtě, smluvní vztah nevzniká.

e) Zákazník může od objednávky, jejíž přijetí bylo zhotovitelem potvrzeno odstoupit jen se souhlasem zhotovitele, pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak.

f) Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce či v požadavku na zaslání korektury nebo které odsouhlasil na korektuře (on-line, mailem či prostřednictvím kurýrní služby /dopravce/).

g) Zákazník odpovídá za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje nahradit zhotoviteli případnou škodu nebo náklady, které zhotoviteli vzniknou poškozením práv třetích osob (např. nedovolené užití ochranných známek).

V případě nemožnosti splnění potvrzené objednávky z důvodu na straně zhotovitele (způsobené zejména nedodáním zboží či jejich součástí ze strany třetí osoby), je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě zhotovitel a zákazník provedou bez zbytečného odkladu vzájemné vypořádání.

6. Cena

Cena nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou účtovány samostatně ke konečné ceně objednávky, a to podle zvoleného druhu přepravy. Není-li uvedeno jinak, je v ceně zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy.

7. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno na požadovanou adresu nejpozději do 19 dní od přijetí platby na účet zhotovitele.

V případě závady na výrobním zařízení nebo jiné objektivní překážky, se tato lhůta prodlužuje o dobu, po kterou taková překážka trvá; zhotovitel není povinen k úhradě jakýchkoliv nároků v důsledku takové překážky, je však povinen o takové překážce neprodleně informovat zákazníka e-mailem.

8. Cena a způsob dopravy

Expediční poplatky jsou obsaženy v poplatku za zvolený způsob přepravy, ostatní náklady (např. balné) je v ceně poštovného zahrnuto. Ceny za dopravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR, v případě přepravy mimo ČR bude cena přepravy určena individuálně.

9. Převzetí zboží

Zákazník je povinen si zboží převzít na doručovací adrese uvedené v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručení zboží oznámeno.

Svým podpisem dopravci při převzetí zásilky zákazník stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu. Případné vnější poškození zásilky či s tím souvisejícího poškození obsahu zásilky způsobeného přepravou je kupující povinen takové poškození reklamovat v okamžiku převzetí u dopravce a je oprávněn takovou zásilku odmítnout převzít. Při pozdější reklamaci z tohoto důvodu se vychází z podepsaného přepravního dokladu, jenž lze považovat za důkaz o bezvadnosti vnějšího stavu zásilky.

Při přebírání objednaného zboží je zákazník povinen se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.). V případě nepřevzetí zboží je zákazník povinen zhotovitele neprodleně písemně informovat.

Nebezpečí vzniku škody přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se zákazník dostane do prodlení s jeho převzetím.

10. Záruční podmínky, reklamace, reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu milionplus.cz a právním řádem platným v ČR. 

1. Zboží lze reklamovat u zhotovitele dle podmínek reklamačního řádu na adrese:

Milion Plus s.r.o., IČ 06762069, 17.Listopadu 2753, Pardubice, 530 02

2. V případě, že je dodaná věc vadná a tato vada existovala již při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, má zákazník níže uvedená práva práva.

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

a) Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nesmí zákazník změnit bez souhlasu zhotovitele. Neodstraní-li zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li zákazníkovi, že vadu neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li zhotovitel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

5. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Zákazník je povinen věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li zákazník vadu věci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu nepřizná právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6. Je –li zákazníkem jiný subjekt než podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti, náleží mu také následující práva.

a) zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

b) Nemá-li věc sjednané vlastnosti, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

c) Právo na dodání nové věci má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy.

d) Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má práv na přiměřenou slevu i v případě, že mu zhotovitel nemůže dodat novou věc bez vad nebo ji opravit, jakož i v případě, že zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

Za závazný vzor pro zhotovení předmětu plnění se považují údaje uvedené v objednávce. V případě požadavku na zaslání korektury se za závazný vzor považují údaje v odsouhlasené korektuře.

Jakékoliv chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka zhotovitelem, ale odsouhlasené korekturou, jdou k tíži zákazníka a nejsou důvodem k uplatnění reklamace. Zhotovitel neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (tzn. pokud barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

a

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
Tel.: 420 495 215 266
E-mail: [email protected]
Web: www.konzument.cz

11. Výhrada vlastnictví

Dodávaný předmět plnění zůstává až do úplného zaplacení ceny vlastnictvím zhotovitele.

12. Ochrana osobních údajů

Zhotovitel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informaci. Zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od zákazníka, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu určenou obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů za účelem dle předchozí věty.

13. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku

I v případě, že je zákazníkem spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto právo je blíže specifikováno ve formuláři, který je nedílnou částí těchto podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

Vztahy těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Pro řešení případných sporů se sjednává výlučná příslušnost a pravomoc českých soudů. Smluvní strany sjednávají, že příslušným soudem je vždy příslušný soud zhotovitele.

15. Účinnost

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2017.