Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Pro objednávky v internetovém obchodě milionplus.cz platí tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele a objednatele (dále jen „zákazník“).

Smluvní vztahy, upravené těmito obchodními podmínkami, jsou uzavřeny podle platného právního řádu České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smluvní vztah se zhotovitelem.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (podnikatel), řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouvou uzavřenou podle těchto obchodních podmínek se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo spočívající ve zhotovení tiskovin podle objednávky zákazníka a ten se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Je-li k provedení díla nutná součinnost zákazníka, určí mu zhotovitel lhůtu podle těchto obchodních podmínek.

2. Základní údaje o zhotoviteli

Jakub Vlček

Sídlo: Luční 308/13, 360 17, Karlovy Vary

IČ: 05869030

3. Provozní doba

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím internetového obchodu denně nonstop.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

Zhotovitel sděluje, že

 • a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového a telefonického připojení) dle podmínek operátora zákazníka. Zhotovitel neúčtuje žádné další poplatky související s komunikací na dálku,
 • b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění, nejpozději však při převzetí plnění, pokud se zhotovitel se zákazníkem písemně nedohodnou jinak,
 • c) zhotovitel neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
 • d) ceny služeb jsou na webu provozovaném zhotovitelem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 • e) náklady na dodání služby se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady tak, jak uvedeno na webových stránkách zhotovitele. V případě osobního odběru v provozovně zhotovitele činí náklad na dodání služby 0,- Kč.
 • f) v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech,
 • g) zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, které zhotovitel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • h) zákazník má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služby, s jejímž plněním již bylo zhotovitelemzapočato,
 • i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v archivu zhotovitele,
 • k) v případě, že zákazník má stížnost, může tuto uplatnit u zhotovitele, případně se může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

5. Objednávka

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávku provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře na milionplus.cz. Odeslaná objednávka je závazná. Zákazník je povinen řádně vyplnit v objednávkovém formuláři veškeré zhotovitelem požadované údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, zejména způsob dodání, doručovací adresa, fakturační údaje, požadovaný termín dodání, podklady pro výrobu, kontaktní spojení, mobilní telefonní kontakt, e-mailovou adresu a kontaktní osobu, v případě objednávky provedené právnickou osobou i dobu pro styk s veřejností (pracovní dobu, úřední hodiny).

 • Zhotovitel informuje zákazníka o přijetí objednávky e-mailem zasílaným na zákazníkem udanou emailovou adresu do pěti (5) hodin od doručení objednávky, nejpozději však v průběhu následujícího pracovního dne.
 • Zhotovitel informuje zákazníka o kontrole předaných dat s vyjádřením, jsou-li použitelná k tisku. do pěti (5) hodin od doručení objednávky, nejpozději však následující pracovní den.
 • Zhotovitel zákazníkovi současně potvrzuje objednávku s uvedením termínu splnění.
 • Potvrzením objednávky je smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem uzavřena. Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku ve shora uvedené lhůtě, smluvní vztah nevzniká.
 • Zákazník může od objednávky, jejíž přijetí bylo zhotovitelem potvrzeno odstoupit jen se souhlasem zhotovitele, pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak.

  Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce či v požadavku na zaslání korektury nebo které odsouhlasil na korektuře (on-line, mailem či prostřednictvím kurýrní služby /dopravce/).
 • Zákazník odpovídá za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje nahradit zhotoviteli případnou škodu nebo náklady, které zhotoviteli vzniknou poškozením práv třetích osob (např. nedovolené užití ochranných známek).


V případě nemožnosti splnění potvrzené objednávky z důvodu na straně zhotovitele, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě zhotovitel a zákazník provedou bez zbytečného odkladu vzájemné vypořádání.

6. Cena

Cena nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou účtovány samostatně ke konečné ceně objednávky, a to podle zvoleného druhu přepravy. Není-li uvedeno jinak, je v ceně zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy.

7. Platební podmínky

Úhradu za zhotovitelem potvrzenou objednávku může zákazník provést jen prostřednictvím platby na bankovní účet číslo: 115-4302560247/0100.  Zákazník je povinen zaplatit dohodnutou cenu v takovém termínu, aby byla částka připsána na účet zhotovitele nejpozději 5. den po zadání objednávky a jejím potvrzení zhotovitelem.

8. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno na požadovanou adresu do 10 dní od přijetí platby na účet zhotovitele.

V případě závady na výrobním zařízení nebo jiné překážky, která se považuje za okolnost vylučující odpovědnost, se tato lhůta prodlužuje o dobu, po kterou taková překážka trvá; zhotovitel není povinen k úhradě jakýchkoliv nároků v důsledku takové překážky, je však povinen o takové překážce neprodleně informovat zákazníka e-mailem.

9. Cena a způsob dopravy

Expediční poplatky jsou obsaženy v poplatku za zvolený způsob přepravy, ostatní náklady (např. balné) je v ceně poštovného zahrnuto. Ceny za dopravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR, v případě přepravy mimo ČR bude cena přepravy určena individuálně.

10. Převzetí zboží

Zákazník je povinen si zboží převzít na doručovací adrese uvedené v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručení zboží oznámeno.

Svým podpisem dopravci při převzetí zásilky zákazník stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu. Případné vnější poškození zásilky či s tím souvisejícího poškození obsahu zásilky způsobeného přepravou je kupující povinen takové poškození reklamovat v okamžiku převzetí u dopravce a je oprávněn takovou zásilku odmítnout převzít. Při pozdější reklamaci z tohoto důvodu se vychází z podepsaného přepravního dokladu, jenž lze považovat za důkaz o bezvadnosti vnějšího stavu zásilky.

Při přebírání objednaného zboží je zákazník povinen se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její obal – nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.). V případě nepřevzetí zboží je zákazník povinen zhotovitele neprodleně písemně informovat.

Nebezpečí vzniku škody přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se zákazník dostane do prodlení s jeho převzetím.

11. Záruční podmínky, reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu milionplus.cz a právním řádem platným v ČR. 
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 21 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese:

     Jakub Vlček, 17.listopadu 400, 530 02 Pardubice
     IČ: 05869030
     tel: 775662939, e-mail: info@milionplus.cz

Výměna nebo vrácení zboží jsou možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte také ideálně v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky.

Za závazný vzor pro zhotovení předmětu plnění se považují údaje uvedené v objednávce. V případě požadavku na zaslání korektury se za závazný vzor považují údaje v odsouhlasené korektuře.

Jakékoliv chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka zhotovitelem, ale odsouhlasené korekturou, jdou k tíži zákazníka a nejsou důvodem k uplatnění reklamace. Zhotovitel neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (tzn. pokud barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku).

Zákazník je povinen prokazatelně uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu plnění.

 • Je-li dodáním předmětu plnění s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, budou zhotovitelem vady odstraněny bezplatným dodáním bezvadného předmětu plnění výměnou za  vadný předmět plnění.
 • Je-li dodáním předmětu plnění s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může zákazník požadovat dodání chybějícího množství a odstranění ostatních vad nebo slevu z ceny.

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

a

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Tel.: 420 495 215 266

E-mail: spotrebitel@regio.cz

Web: www.konzument.cz

Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php

Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou.

12. Výhrada vlastnictví

Dodávaný předmět plnění zůstává až do úplného zaplacení ceny vlastnictvím zhotovitele.

13. Ochrana osobních údajů

Zhotovitel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informaci. Zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od zákazníka, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu určenou obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů za účelem dle předchozí věty.

14. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku

I v případě, že je zákazníkem spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku a to za podmínek uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

§ 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

15. Závěrečná ustanovení

Vztahy těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Pro řešení případných sporů se sjednává výlučná příslušnost a pravomoc českých soudů.

16. Reklamační Řád

1. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tedy dobou, po kterou si věci zachovávají své původní vlastnosti. Životnost zboží je dána správností používání a ošetřování, stejně jako rozdílností v účelu a intenzitě užívání.

3. Objeví-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění závady. Pokračujícím užíváním zboží může dojít k prohloubení vady a následnému znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

4. Reklamace se vztahuje na změny vlastností zboží, které jsou zapříčiněny použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za změny zboží vyplývající z obvyklého opotřebení produktů, za škody způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, stejně jako za jakékoli poškození v důsledku neodborného zásahu uživatele, třetí osoby či vnějších událostí. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

6. K řádnému uplatnění reklamace je třeba dodat kompletní zboží, důkladně očištěné, zbavené všech nečistot a bez hygienických závad. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít reklamované zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

7. K reklamovanému produktu musí zákazník přiložit písemné oznámení, ve kterém uvede zjištěné vady, a kopii faktury za zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamaci uplatňuje odesláním na adresu: Jakub Vlček, 17.listopadu 400, 530 02 Pardubice.

8. Na vyřízení reklamace má prodávající ze zákona 30 dní. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení věci do místa určení. V odůvodněných případech se se zákazníkem lze dohodnout na delší lhůtě.

9. Dospěje-li prodávající při vyřízení reklamace k závěru, že reklamace je neoprávněná, vrátí věc zákazníkovi na své náklady s uvedením odůvodnění zamítnutí reklamace.

10. V případě uznání reklamace a dohodou na výměně za nové zboží nezačne běžet nová záruční lhůta. Tato lhůta uplyne tak, jak by uplynula pro původně zakoupenou věc.

17. Účinnost

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2017.